Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

1.1. Tájékoztató célja
Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a MAP-LOG Kft. által kezelt vagy az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozókról, továbbá – az érintett adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatóban személyes adaton azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információt értjük, amely alapján a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Jelen tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi és elérhető a https://www.maplog.eu/adatkezelesi-tajekoztato/ linken.

A MAP-LOG Kft.-nél komolyan vesszük a személyes adatok védelmét az adatkezelés minden szakaszában. Személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.

1.2. Tájékoztató hatálya
1.2.1.A Tájékoztató hatálya kiterjed MAP-LOG Kft. által az adatkezelő által kezelt emailben vagy sms-ben visszaigazolt megrendelések teljesítésére, a MAPLOG hivatalos Facebook és Instagram oldalon leadott megrendelések teljesítésére, egyéb megbízásos szállítási szerződések teljesítésére, valamint az érdeklődések (ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel – weboldalon, e-mailben, Facebookon, Instagrammon, telefonon keresztül) kezelésére és azok marketing célú adatkezelésekre is.
1.2.2.A Tájékoztató hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a MAP-LOG Kft. által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási műveletekben részt vesznek, vagy a MAP-LOG Kft. által kezelt vagy feldolgozott adathoz hozzáférnek.
1.2.3. A Tájékoztató 2020. június 01. napjával lép hatályba.

1.3. Az adatkezelő adatai
Szolgáltató: MAP-LOG Szolgáltató Kft. (Továbbiakban: „MAPLOG” vagy „Szolgáltató”)
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 8.
Levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 8.
Cégjegyzékszám: 13-09-196122
A céget bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23902305-2-13
Közösségi adószám: HU23902305

Telefon:
•  Rudolf Ádám ügyvezető +36 70 361 5302
•  Andó Botond logisztikai vezető +36 70 600 5196
•  Barnóczky István ügyfélkapcsolati referens: +36 70 600 9241

Email:
• info@maplog.eu
• clients@maplog.eu
• maplog.info@gmail.com

Internet:
•  www.maplog.eu
•  www.maplog.hu
•  www.maplog.co.uk
•  www.facebook.com/maplog.eu
•  www.instagram.com/maplog.eu

II. Fogalmak

 1. Info tv: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 2. GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 3. Adat: Az Info tv. és GDPR által személyes adatnak vagy különleges adatnak minősített adatok, így különösen az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 5. Adatközlő: az a természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, avagy nevükben eljáró természetes személyek, akik bármely formában MAP-LOG Kft. részére felhívásra, vagy anélkül harmadik személyek személyes adatát közlik.
 6. Bizalmas információ: minden olyan nem könnyen hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a bármelyik Fél jogos pénzügyi vagy politikai érdekét, személyhez fűződő jogait sértené vagy veszélyeztetné.
 7. Dmtv.:a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 8. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.
 9. Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat az e szabályzatban meghatározott kapcsolatfelvételi lista vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
 10. Grt.: továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 11. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék),szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakbam mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),
 12. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 13. Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, tartalmazó lista.
 14. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 15. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 17. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 18. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 19. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 20. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 21. MAPLOG: MAP-LOG Kft. által üzemeltetett fantázianév. Az e-mailben, esetleg sms-en keresztül szállítási szolgáltatás megrendelése, amely alapján az Ügyfél díj fizetésére köteles. Weboldalon keresztüli ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel lehetősége, illetve online blogbejegyzések közzététele az Ügyfelek részére.

III. Egyes adatkezelések

3.1. Az adatkezelés jogalapja
MAP-LOG Kft. adatkelezésére a következő jogalapok legalább egyikének fennállása esetén kerülhet sor:
3.1.1 Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás)
3.1.2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés – szállítás teljesítése).
3.1.3. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség teljesítése).
3.1.4. Az adatkezelés a MAP-LOG Kft.vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai (jogos érdek).

MAP-LOG Kft. tevékenysége körében (közúti áruszállítás, költöztetés, rakománykezelés, egyéb kiegészítő szolgáltatás), a következő célokhoz kötött adatkezeléseket végzi:

3.2. Szolgáltatások teljesítése
A MAPLOG vállalja a küldemények felvételét, továbbításának megszervezését és kézbesítését belföldön és külföldön, annak a részére, akit a küldemény feladója címzettként megjelöl. A MAPLOG szolgáltatási tevékenységének ellátása céljából természetes személyek adataival is kapcsolatba kerül. Ezen adatok lehetnek név, cím, telefonszám és e-mail cím. Az adatok a tevékenység ellátása céljából szükségesek.
3.2.1. Ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel
Adatkezelés célja: ajánlatkérésre, kapcsolatfelvételre személyesen, telefonon, a MAPLOG weboldalán, e-mailben vagy sms-ben, esetleg Facebookon, Instagrammon van lehetőség.
A kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók azonosítása, számukra a szolgáltatások elérhetővé tétele.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – érintett, önkéntes hozzájárulás.
Kezelt adatok köre: cég név / név, telefonszám, email cím.
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: MAP-LOG Kft., megbízottja
Adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított 3 év
Adattárolás módja: elektronikus
3.2.2. Megrendelések teljesítése
Adatkezelés célja: MAP-LOG Kft.-től személyesen, de írásban, e-mailben vagy sms-ben, esetleg Facebookon, Instagrammon megrendelt szolgáltatás létrejött megbízások teljesítése; közúti áruszállítási tevékenység ellátása, költöztetési tevékenység ellátása, egyéb kiegészítő szolgáltatás ellátása, szerződésteljesítés, szolgáltatásokkal kapcsolatosan tájékoztatás nyújtása, egyéb tájékoztatás, számla kiállítása, díj beszedése, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítéséhez szükséges, GDPR 6.§. (1) c. pont -jogi kötelezettség teljesítése.
Kezelt adatok köre: küldemény feladó és címzett esetén: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím. Amennyiben elérhető adószám, székhely, számla adatok, szerződéskötés dátuma.
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: MAP-LOG Kft., alvállalkozók, megbízott
Adatkezelés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap. Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év + 60 nap.
Meghiúsult szállítás esetén, e-mailben vagy sms-ben vagy Facebookon/Instagrammon leadott megrendelés esetén az egyeztetés archiválásra kerül 5 munkanapon belül.
Adattárolás módja: elektronikus
3.2.3. Ügyfélszolgálati adatkezelés
Adatkezelés célja: ügyfelek megkülönböztetése, az esetleges ügyfél visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, megrendelések módosítása, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése, Fgytv. 17/A.§.
Kezelt adatok köre: teljes név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és cím.
Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év + 60 nap.
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: MAP-LOG Kft.
Adattárolás módja: elektronikus
3.2.4 Állásra jelentkezés adatkezelése
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése, Fgytv. 17/A.§.
Kezelt adatok köre: teljes név, telefonszám, e-mail cím; önéletrajzon szereplő adatok
Az adatkezelés időtartama: ha a MAP-LOG Kft. mégsem veszi fel a jelentkezőt, vagy a jelentkező visszautasítotja az ajánlatot, a megszerzett adatokat törlésre kerülnek, mint például a beküldött önéletrajz és motivációs levél 12 hónapon belül. Amennyiben a jelentkező felvételére kerül sor, úgy az adatkezelés időtartama határozatlan idejűvé válik.
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: A MAP-LOG Kft.ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a jogszerűen megismert adatokat nem továbbítja.
A toborzás és munkaerő-felvétel során a cég neve minden esetben feltüntetésre kerül, nem anonim módon történik az álláshirdetés.
Adattárolás módja: elektronikus, papír alapú.

3.3 Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú adatkezelés
3.3.1. Direkt marketing megkeresések
Adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, kapcsolatfelvétel az adatkezelés megújítása, meghosszabbítása érdekében, kapcsolatfelvétel korábbi céltól eltérő célhoz történő hozzájárulás beszerzése érdekében, kapcsolatfelvétel korábbiaktól eltérő megkereséshez történő hozzájárulás beszerzése érdekében, szolgáltatásokról tájékoztató nyújtása, új szolgáltatásokról tájékoztató nyújtása, az adatkezelő, az ajánlatainak továbbítása, promóciókban történő részvételre szóló meghívás, kérdőív kitöltése.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím.
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: A MAP-LOG Kft.ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig + 60 nap, de legfeljebb 5 év.
3.3.2. Hírlevél küldés
Adatkezelés célja: Érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó, üzletszerzési célból, elektronikus úton megküldött levél (e-mail).
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a. pont- önkéntes hozzájárulás.
Kezelt adatok köre: e-mail cím
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: A MAP-LOG Kft.ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
Szolgáltató: WordPress
Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozás).

IV. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

4.1. Az érintett tájékoztatása
Az adatkezelések megvalósítása előtt – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tenni az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jellegről.
A MAP-LOG Kft. általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatokat kér az érintettektől, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után az érintettek szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

4.2. Az érintett hozzájárulása
Amennyiben MAP-LOG Kft. az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulása alapján kezeli, úgy az adatkezelésre az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
MAP-LOG Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Az érintetteket külön, vagy a jelen szabályzatra való utalással tájékoztatni kell arról, hogy az e-mail címének megadása esetén egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

4.3. A hozzájárulás tartalma és megadásának módja
Elektronikus úton történő adatmegadás esetén az elektronikus felületen történő egyértelmű elfogadó mező jelölése jelenti a tájékoztatás megértését és elfogadását.  A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok hiányában a szállítási szerződés megkötésére nem kerülhet sor.
MAP-LOG Kft. a szolgáltatásai biztosítása érdekében a szállítások egy részét alvállalkozók igénybevételével teljesíti a megrendelő által megadott szállítási adatokkal.
MAP-LOG Kft. a szállítást végző partnervállalat számára átadja a feladó és címzett nevét, címét, valamint a megadott telefonszámát, esetleg a szállítandó árut, ha már az birtokában van. Ennek során kiköti, hogy a szállítópartner ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra. MAP-LOG Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

4.4. Információ technológiai alkalmazások – Cookie, remarketing
Információ technológiai alkalmazások, online hirdetésekkel kapcsolatos rendelkezések.
4.4.1 Cookie
Érintett weboldalak: www.maplog.eu
Technikai adatok és cookiek kezelése: MAP-LOG Kft. rendszere (vagy az általa megbízott adatfeldolgozó) automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, illetve nem valós/spam ajánlatkérések esetén a visszaellenőrizhetőségben segíti a MAP-LOG Kft.-t.
A cookiek lehetővé teszik egy weboldal vagy alkalmazás számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookiek MAP-LOG Kft. egy weboldala optimalizálásában segít, abban, hogy a weboldal vagy alkalmazás szolgáltatásait az érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookiek alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép; emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni; elemzik a weboldal vagy alkalmazás használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt; figyelemmel kísérik hirdetések hatékonyságát.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookiet, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére.
Lehetőség van engedélyezni vagy letiltani a cookie-kat, de az érintett dönthet úgy is, hogy a böngészője kérjen engedélyt a cookie-k fogadására. A cookie-k letiltása esetén egyes webes szolgáltatások nem működnek megfelelően, és a letiltás nem jelenti a számítógép internetes jelenlétének elrejtését, sőt, a böngészési szokások továbbra is követhetőek maradnak. A letiltást követően a HTTP-kérések továbbra is tartalmazzák a kiindulási helyet (HTTP-alapú hivatkozó), az IP-címet, a böngészőprogram verziószámát, az operációs rendszer verziószámát és egyéb információt.
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről, készülékéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök à Beállítások à Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.
4.4.2 Remarketing
Érintett weboldalak: www.maplog.eu
A cookiek lehetővé teszik, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg olyan személyeknek, akik előzőleg felkeresték weboldalunkat, a cookiek azt is lehetővé tetszik, hogy korlátozzák, hogy hányszor lát egy hirdetést, így nem kell újra és újra ugyanazt a hirdetést látnia.
A MAP-LOG Kft. a Facebook, a Google Adwords & Analytics remarketing szolgáltatásait használja, hogy harmadik felek weboldalain (a Facebookot, Instagrammot, Google-t is beleértve) mutasson hirdetéseket a MAP-LOG Kft. weboldalának korábbi látogatói számára. Ez azt is jelentheti, hogy egy olyan látogatónak mutat reklámokat, aki nem véglegesítette a megrendelését, vagy épp az imént küldte el azt. A hirdetések lehetnek szöveg, vagy kép-alapú hirdetések a Google Display Networkön belül.
Facebook/Instagram felületen megjelenő hirdetéseket a Facebook/Instagram oldalon tudja szabályozni, hogy ne jelenjen meg többet.
A MAP-LOG Kft. nem tudja beazonosítani, nem látja, hogy kinek-hol jelenik meg a hirdetés, automatizált módon történik. A remarketing szolgáltatók anonim statisztikát szolgáltatnak a MAP-LOG Kft. számára.

4.5. A személyes adatok tárolása
4.5.1. Adattárolás elvei
MAP-LOG Kft.-nek biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. MAP-LOG Kft. gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő logikai elkülönítéséről. MAP-LOG Kft. az elektronikus nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembevételével kezeli. A jelen Tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus nyilvántartások esetében érvényesülnek.
A nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető adatkezelések egymástól elkülönüljenek.
MAP-LOG Kft. a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és a MAP-LOG Kft. érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
MAP-LOG Kft. az elektronikus nyilvántartást olyan informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az adatokhoz hozzá férő személyek belépéseit és tevékenységeit a rendszer nyilvántartja.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl. bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására MAP-LOG Kft.-t, úgy – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvényettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.5.2. Elektronikus adattárolás
MAP-LOG Kft. részére elektronikus úton megadott adatokat felhő rendszerben gyűjti, tárolja, illetve a MAP-LOG Kft. saját szerverein.

4.6. Az adattárolás időtartama
MAP-LOG Kft. az adattárolás időtartamát az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban határozza meg.
Amennyiben az adattárolás időtartamát jogszabály határozza meg, ott a jogszabály által előírt időtartamig MAP-LOG Kft. tárolja az adatokat. Amennyiben az adatkezelés előírt időtartama megszűnt, az adatot törli.
Amennyiben az adatkezelést az érintett – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – megtiltotta, az adatokat törli.
Amennyiben valamely adatot törölni kell, úgy az adatot az eredetileg tartalmazó nyilvántartásból MAP-LOG Kft. elkülöníti és áthelyezi a törlésre megjelölt adatok nyilvántartásába. A törlésre kijelölt adat nyilvántartáshoz kizárólag a törlés elektronikus megsemmisítéséhez feltétlenül szükség mértékben feljogosított MAP-LOG Kft. munkavállaló fér hozzá, feladatai ellátásához.
Az adatok törlése esetén MAP-LOG Kft. valamennyi személyes adatot töröl, avagy oly módon anonimizál, hogy az eredeti személyes adat már ne legyen látható.
MAP-LOG Kft. az érintett által kért adattörlést – amennyiben a kérelem jogszerűen teljesíthető – minden esetben elvégzi, és dokumentálja. MAP-LOG Kft. a törlési kérelemig fennálló jogszerű adatkezelés igazolása céljából, illetőleg a jövőbeni adatkezelés elkerülése érdekében a szükséges nyilvántartásokba helyezi az érintett adatait. MAP-LOG Kft. biztosítja, hogy az adatok törlésére igazolt és ellenőrizető módon kerüljön sor.

4.7. Adatfeldolgozás
MAP-LOG Kft. bizonyos esetekben adatokat ad át harmadik személyek részére, így
4.7.1. szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozó részére
4.7.2. bírósági-, hatósági megkeresés vagy más törvényes adatszolgáltatás teljesítése érdekében.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy az adatokat kizárólag MAP-LOG Kft. utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
MAP-LOG Kft.-nek a tevékenységét érintően több adatfeldolgozója van. Az adatfeldolgozó elérhetőségét, és az egyes adatfeldolgozási tevékenységeket, az adatfeldolgozással érintett adatkategóriákat a jelen Tájékoztató 5.8. pontja tartalmazza.
Amennyiben MAP-LOG Kft.az érintett adatait átadja adatfeldolgozók részére, úgy arról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatja az érintettet.

4.8. Adatfeldolgozók
MAP-LOG Kft. az alább felsorolt adatfeldolgozókkal kötött szerződést azadatfeldolgozásra. Az adatfeldolgozás magába foglal minden olyan tevékenységet az adatokkal, melyet MAP-LOG Kft. végez az adatokkal, de azok elvégzésével harmadik személyeket bízott meg, akik MAP-LOG Kft. nevében járnak el.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.
4.8.1 Szállítási szolgáltatás: bizonyos esetekben különböző alvállalkozó igénybevétele
Tevékenység: szállítási, költöztetési, raktározási szolgáltatatás
Kezelt adat kategória: feladó és címzett név, megrendelő név, szállítási cím, telefonszám, esetleg cégnév, adószám, székhely.
4.8.2 Tárhely-szolgáltató: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., info@mhosting.hu)
Tevékenység: weboldal hosting szolgáltatása
Kezelt adat kategória: név, szolgáltatás, telefonszám, e-mail cím
4.8.3 Könyvelő iroda
Kezelt adat kategória: név, cím, cégnév, adószám, székhely
4.8.4 Weboldal fejlesztő: MAP-LOG Kft. megbízottja

V. Az érintettek jogai

5.1. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy MAP-LOG Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan megfelelő garanciákról.

5.2. Helyesbítés és törlés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére MAP-LOG Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
MAP-LOG Kft. tevékenységét, belső ügymenetét és eljárásrendjét tekintve MAP-LOG Kft. az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (hírlevél leiratkozás lehetősége a hírlevél alján található vagy MAP-LOG Kft. felé e-mailben jelezhető)
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történt adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A törvényi kötelezettség teljesítése miatti adatkezelés esetén a GDPR a törléshez való jog gyakorlását nem is teszi lehetővé az érintett számára, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelésre épülő jogi kötelezettség teljesítéséhez.
Meghiusult megrendelés esetén a MAP-LOG Kft. nem tárolja az adatokat, törli azokat.

5.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére MAP-LOG Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy MAP-LOG Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.4. Az adathordozhatóság
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés önkéntes hozzájárulás vagy a különleges adat kezeléséhez hozzájárulását adta, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog előzőek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az előzőekben említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.

5.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben MAP-LOG Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az előzőekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

5.6. Értesítési kötelezettség
MAP-LOG Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az adat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.7. Jogorvoslati lehetőségek
5.7.1. MAP-LOG Kft. közvetlen jogorvoslata
Az érintettnek lehetősége van arra, hogy MAP-LOG Kft. adatkezelésével összefüggésben felmerült észrevételeit, panaszait, kifogásait közvetlenül MAP-LOG Kft. részére küldje meg MAP-LOG Kft. jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein és kérje az általa igényelt jogorvoslatot.
Az érintett az adatkezeléssel, az adatkezeléssel összefüggő jogokkal kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival, bejelentéseivel a MAP-LOG Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat. Az ügyfélszolgálat gondoskodik arról, hogy a kérdések, panaszok, bejelentések a megfelelő szervezeti egységhez eljussanak, és azokra az érintett határidőben választ kapjon, a szükséges intézkedések megtörténjenek.
5.7.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. , cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
+36-1-391-1400 , fax: +36 -1-391-1410 , ugyfelszolgalat@naih.hu , www.naih.hu
5.7.3. Bírósági jogorvoslat
Az érintett az adatkezelő székhelye, vagy az érintett lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat személyes adatai védelme érdekében.
5.7.4. Adatvédelmi tisztviselő
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire MAP-LOG Kft. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, MAP-LOG Kft. nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, valamint MAP-LOG Kft. tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az érintett rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá MAP-LOG Kft. nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

VI. Adatbiztonság

Az adatbiztonság követelménynek eleget téve az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. MAP-LOG Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget vagy nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
MAP-LOG Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

VII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

A MAP-LOG Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor módosítsa, amennyiben azt a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja, vagy a módosítást jogszabályváltozás szükségessé teszi.
Amennyibe az érintett a módosításokkal nem ért egyet, úgy a változásról történő tudomásszerzést követő 8 napon belül írásban jelezheti ezt MAP-LOG Kft. felé. Ebben az esetben az érintett személyes adatait MAP-LOG Kft. köteles törölni, kivéve, ha az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése nem teszi lehetővé.
Amennyiben az érintett a módosítást a tudomásszerzést követő fenti határidőn belül nem kifogásolja, úgy az új adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató hatályba lépnek az érintett személyes adatai tekintetében.

Dunaharaszti, 2020. 06. 01.

maplog-logo

Vissza a Főoldalra

Iratkozz fel hírlevelünkre

Ne maradj le aktuális híreinkről, szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkról, vagy a legfrissebb blogbejegyzésekről!